Dokumenty

STATUT I WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Procedury - zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas I - III

Procedury dotyczące konsultacji

Procedury dotyczące zajęć rewalidacyjnych 

Warunki organizacyjno – sanitarne korzystania z biblioteki szkolnej

Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Procedery reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń fizycznych 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS OD 1 WRZEŚNIA 2020

REGULAMIN DYŻURÓW PEŁNIONYCH PODCZAS PRZERW 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Regulamin Organizacji Pracy Szkoły na czas kształcenia zdalnego w klasach IV- VIII

Regulamin Organizacji Pracy Szkoły na czas kształcenia zdalnego  w klasach I-III

Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/2022

Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej 2020/2021

 

Systemy oceniania i wymagania edukacyjne:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

Klasy 4 - 8

Dokumenty do pobrania

DRUK ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

Wniosek na świetlicę

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA W ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH 

    © Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach

    Aplikację dostarcza: WCAG.info | EFRLiP | Oświadczenie